::ENGLISH::  公司首页 | 历史资料 | 视频资料 | 图片资料 | 加盟连锁 | 专业培训 | 分支机构 | 新闻发布 | 假侦探辨析 | 留言板  
 

 

泰兴电视台《论坛》节目专访

http://player.youku.com/player.php/sid/XNzY3MDc2NDQ=/v.swf

英国电视4台2.18播出 

http://player.youku.com/player.php/sid/XNzY3MDg0NjQ=/v.swf

CCTV2《经济与法》1
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzY2OTk5ODQ=/v.swf

CCTV2《经济与法》2
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzY3MDI3NjQ=/v.swf

CCTV2《经济与法》3
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzY3MDYxNjA=/v.swf
 

泰兴电视台采访记录片
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzY3MDgwMDA=/v.swf
 
制作维护:森夏资讯 沪ICP备10006437号